Met de toenemende verkeerschaos in het land is vrijwel elke gemeente in het land onderhavig aan regelmatig nieuw parkeerbeleid. Dit soort nieuwe parkeerbeleidsplannen kunnen een ‘update’ zijn van het huidig beleid, of kan een volledig nieuw parkeerbeleid zijn waar in de toekomst op voort geborduurd kan worden.

Laten we er voor het gemak van uit gaan dat een willekeurige gemeente reeds een parkeerplan heeft, en hier wijzigingen in wil aanbrengen. Wat zijn dan de stappen die genomen dienen te worden om het nieuwe beleid ingevoerd te krijgen. Tevens zullen we kijken welke partijen geraadpleegd dienen te worden om tot een oplossing te komen.

Parkeerbeleid Beleidscyclus

Bij het invoeren van nieuw parkeerbeleid binnen een gemeente zal er uitgegaan dienen te worden van een gestructureerde beleidscyclus.

Een plan dat bestaat uit de agendavorming, waar de eerste plannen worden bekeken en genoteerd, gevolgd door de besluitvorming, de beleidsuitvoering en een fase waarin geëvalueerd zal worden of het beleid zijn doelen bereikt heeft. Deze vier stappen worden nu doorlopen.

Parkeerbeleid Agendavorming

Tijdens de parkeerbeleid planvorming of agendavorming, worden de eerste plannen samen gesprokkeld. Gedurende deze fase zullen de parkeerproblemen en de parkeervraagstukken de basis zijn van de discussies om het nieuwe parkeerbeleid in te voeren.

Zaken die onderdeel van de discussie kunnen zijn; invoeren van betaald parkeren, de hoogte van de parkeertarieven, toevoegen van nieuwe parkeerplaatsen, toekennen van parkeerplaatsen voor invaliden, nieuwe parkeernormen bij nieuwbouw, uit te geven parkeervergunningen, tijdelijk parkeren voor vrachtverkeer in de binnenstad, toelevering van pakketdiensten en bijvoorbeeld de handhaving van parkeerbeleid.

De lijst van problematiek is eindeloos, en vele punten zullen tijdens de eerste vergaderingen besproken dienen te worden om een zorgvuldige afweging te maken om te komen tot een passend parkeerbeleid.

Tijdens de agendavorming is het zaak dat zoveel mogelijk partijen inspraak krijgen in het te voeren parkeerbeleid. Burgers, politie, ondernemers (winkeliers), buurtwijken, handhavers en omwonenden hebben allen een belang.

Onderzoek van Nieuw Parkeerbeleid

In alle fases van de beleidscyclus voor het nieuwe parkeerbeleid is onderzoek een belangrijke factor. Er dient dan ook voldoende budget beschikbaar te worden gemaakt om zorgvuldig en compleet onderzoek te laten verrichten door onafhankelijke partijen.

Onderscheid wordt gemaakt tussen onderzoek naar harde date (feiten) en onderzoek naar zachte date (beleving).

Tevens is het mogelijk om te bekijken hoe andere gemeenten omgaan met soort gelijke problematiek als betaald parkeren. Vraag aan het onderzoeksbureau gerust naar eerdere ervaringen. Hierop kan eventueel een benchmark worden uitgevoerd.

Besluitvorming Parkeerbeleid

Tijdens de besluitvorming waarin het nieuwe beleid verder onderzocht wordt en handen en voeten krijgt, is het zaak om duidelijke wegingen te maken die de belangen van alle spelers goed onderschrijft.

In deze fase worden de besluiten genomen die het nieuwe beleid afbakenen en die in een later stadium meestal door het college van B&W (Burgemeester & Wethouders) onderschreven dienen te worden. Een gemeente dient tijd te nemen bij de invoering van een ingrijpend beleid als het verkeersbeleid.

Parkeerbeleid Beleidsuitvoering

Na een genomen besluit is het zaak om het nieuwe parkeerbeleid in te voeren en alle partijen goed te informeren, om zodoende frustraties en onbegrip te voorkomen. Ook is het zaak om de handhavers goed te informeren zodat iedereen op één lijn zit bij het handhaven van het beleid.

Beleidsmonitoring en Beleidsevaluatie Nieuw Parkeerbeleid

Direct na de invoering is het zaak om meteen te starten met het monitoren van het nieuwe beleid, dit ter voorkoming van eventuele problemen, maar ook zo worden de resultaten meetbaar gemaakt.

Regelmatig evalueren, en bijsturen van nieuw beleid, danwel ondersteund door beleidsonderzoek, kan tot betere resultaten leiden.

Het invoeren van nieuw parkeerbeleid kan een ingewikkelde kwestie zijn, en zal niet door alle partijen op handen gedragen worden, het is zaak hier vooraf rekening mee te houden. Nieuw parkeerbeleid zorgt over het algemeen voor een betere doorstroom van het verkeer, en een duidelijker handhavingsbeleid.

Toponderzoek is gespecialiseerd in belevingsonderzoek (zachte data, t.b.v. inzicht behoefte en draagvlak, waarbij voor de harde data met andere partijen wordt samengewerkt waaronder Empaction). Leg uw onderzoeksvraag bij ons neer en we plannen vrijblijvend een kennismaking in. Daarbij kunnen we terugvallen op eerdere parkeeronderzoeken. De do’s en don’ts worden meegegeven.

Organiseer een burgerraadpleging rondom het parkeerbeleid