26 juni 2020
Sander Kleikers over Burgertop Limburg 2018

10 juni 2020
Interview met gedeputeerde Ger Koopmans
Toekomst van Burgertop Limburg
Interview met Thomas Gardien
Overdrachtdossier

17 april 2020
Afhandeling en stand van zaken Burgertopadviezen
Brief afhandeling Burgertopadvies 11
Brief afhandeling Burgertopadvies 17 en 18

24 maart 2020
Uitstel behandeling evaluatie Pilot Burgertop in verband met Corona

Naar aanleiding van de actuele situatie rondom het coronavirus is het besluit genomen om de Statenvergadering van vrijdag 27 maart aanstaande niet te laten doorgaan.

De Statenvergadering van vrijdag 3 april 2020 gaat door met drie inhoudelijke voorstellen:

G-20-010 Gewijzigd Statenvoorstel GREX Noord;
G-20-007 Statenvoorstel Voortgangsrapportage 2019 en verbetervoorstellen Verordening impulsplan ‘Starters een eigen thuis’ Provincie Limburg 2016;
G-20-016 Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL).
De Provincie zorgt voor een zo veilig mogelijk proces, binnen de richtlijnen van de rijksoverheid (conform advisering RIVM en GGD). De publieke tribune zal niet geopend zijn.

De initiatiefnota van Provinciale Staten: “Pilot Burgertop Limburg, afronding en opvolging van de resultaten” wordt vooralsnog voor de zomer behandeld. Dit hangt natuurlijk samen met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Enkel de meest cruciale en financieel impactvolle dossiers zullen op korte termijn door Provinciale Staten worden behandeld. Daarnaast is het voor de behandeling van deze evaluatie belangrijk dat betrokkenen de discussie goed kunnen volgen. Het is daarom van extra belang dat de publieke tribune geopend is mits men daar gebruik van wil maken. Dat is uiteraard op dit moment niet het geval.

De Raad van Advies blijft digitaal overleggen, zodat de voortgang van de Burgertop niet stil komt te liggen. Afgelopen 19 maart was de eerste digitale vergadering.

9 maart 2020
Burgertop Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Burgertop Limburg 2018, met de onderwerpen:
Interview Lidewij van den Hoogen & Ed Snaphaan
Interview Vincent & Rene
Voortgang Burgertop Limburg
Heilige graal – Burgertop Limburg

6 maart 2020
Comissie Cultuur en Samenleving
Op 6 maart 2020 is de Statencommissie Cultuur en Samenleving. In deze commissie zijn de volgende onderwerpen besproken:

Adviezen Burgertop SC CS 6-3-2020 (versie 21-2-2020)
Presentatie OC Burgertop Limburg-mrt2020 over Publieke Raadpleging en Burgertoppanels
I-20-001 PS Initiatiefvoorstel 3 april 2020 Pilot Burgertop Limburg; afronding en opvolging van de resultaten
Bijlage 1 – Adviezen Burgertop stand van zaken Statencommissie Cultuur en Samenleving 6-3-2020 (versie 21-2-2020)
Bijlage 2 – Wegwijzer Burgertop
Bijlage 3 – Evaluatie pilot Burgertop Limburg, Feitelijke informatie
Bijlage 4 – Plan van Aanpak Burgertop Limburg 2018
Bijlage 5 – Factsheet Burgertop Limburg

18 december 2019
Wegwijzer Burgertop Limburg 2018
Wegwijzer Burgertop
Evaluatiedocument Burgertop Limburg 2018
Terugkoppeling werkbezoek BZK en IPO
Factsheet Burgertop Limburg
Presentatie VLG bestuursdag

22 november 2019
Voortgangslijst burgeradviezen
Voortgangslijst burgeradviezen

24 oktober 2019
Raad van Advies en Organiserend Commité op bezoek in Den Haag

Op 24 oktober waren de Raad van Advies leden, het Organiserend Comité en de trainees uitgenodigd door de directie Democratie & Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag voor een informele uitwisseling van ervaringen met het Programmateam Versterking lokale democratie en bestuur. De aanpak, de resultaten van de pilot Burgertop Limburg 2018 en het werken met Burgertoppanels gepresenteerd en gedeeld.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om met directeur Henry Meijdam de bestuurlijke context en aanpak burgerparticipatie te bespreken in relatie tot de Burgertop Limburg.

Twee jaar geleden is de Burgertop Limburg tot stand gekomen. Een digitale raadpleging, 3 fysieke Burgertoppen, 6 Burgertoppanels en 18 adviezen zijn het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan een wegwijzer dat dient als handleiding voor toekomstige Burgertoppen.

Eind van het jaar wordt de evaluatie van de Burgertop Limburg besproken in Provinciale Staten.

Meer over deze boeiende dag volgt snel!

4 oktober 2019
Provinciale Staten besluiten:

1. Opvolging van 18 burgeradviezen conform de beschreven categorie indeling volgens opgesteld toetsingskader en de daarbij behorende uitwerking uit bijlage 2 Onderverdeling van 18 burgeradviezen uit de burgertoppanels naar vier categorieën van proces afhandeling;

2. Communicatie richting stakeholders en direct betrokken burgers over de opvolging van de 18 burgeradviezen via PS brieven vanuit het presidium te realiseren. Tevens wordt op de gebruikelijke wijze over de afhandeling gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst van PS en de website www.limburg.nl en via de website www.burgertoplimburg2018.nl;

3. Monitoring van de opvolging van afhandeling van de burgeradviezen via de Griffie te laten verlopen;

4. Evaluatie over de inhoudelijke resultaten en besluiten over afhandeling van deze eerste cyclus Burgertop Limburg meenemen in de separate PS nota over de evaluatie van het instrument Burgertop Limburg en mogelijke borging van een vervolgtraject voorzien op 13 december 2019.

Lees hieronder het initiatiefvoorstel:
1e Gewijzigd Statenvoorstel Burgertop Limburg
Factsheet Pilot Burgertop Limburg dialoog met de Limburger
Onderverdeling van 18 burgeradviezen
Brief Statenlid Berghorst inzake toezegging
Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging
Concept 1e Gewijzigd Statenvoorstel Initiatiefvoorstel
Besluit
Stemuitslag

 

5 september 2019
Terugkomdag Burgertoppanelleden

De Raad van Advies heeft op basis van de aangeleverde adviessheets een eerste nota over de inhoudelijke adviezen opgemaakt voor Provinciale Staten (de inhoudelijke adviezen kunt u vinden onder het kopje ‘onderzoeksresultaten’ op de website).

Provinciale Staten (PS) is aan zet om deze inhoudelijke adviezen over te nemen en te borgen.

Per Burgertoppanel geeft de Raad van Advies op de terugkomdag aan op welke wijze het betreffend advies wordt opgenomen in de nota voor PS.

Vandaag waren de betrokken panelleden uitgenodigd om samen met Provinciale Statenleden Aleida Berghorst, Herman Nijskens en 2 Raad van Advies leden de follow-up van de procedurevoorstellen van alle adviezen te bespreken die opgenomen zijn in de Provinciale Staten Nota voor 4 oktober.

28 augustus 2019
Na Burgertop is nu provincie aan zet

De provincie moet aan de slag met de achttien adviezen van de Limburgse Burgertop die vorig jaar als experiment is gehouden. Volgens Statenleden Aleida Berghorst (PvdA) en Herman Nijskens (VVD) heeft de top waardevolle resultaten opgeleverd en mag het bij burgers opgebouwde draagvlak niet verloren gaan.

De Burgertop, een initiatief van Berghorst dat in 2017 door Provinciale Staten unaniem werd overgenomen, is een experiment om de betrokkenheid van Limburgers bij het provinciale bestuur te vergroten. In het najaar van 2018 gaven meer dan 4.500 inwoners een antwoord op de vraag ‘Wat zou je doen als je de baas van Limburg zou zijn?’ Met die vraag gingen ruim 300 Limburgers vervolgens aan de slag tijdens burgertopbijeenkomsten in de voetbalstadions van VVV Venlo, Fortuna Sittard en Roda JC in Kerkrade.

Burgerpanels
Zes burgerpanels met in totaal zo’n honderd leden werkten de bevindingen uit in achttien adviezen aan het provinciebestuur. Dat is nu aan zet, stellen Berghorst en Nijskens, die samen met twee burgers ook zitting hebben in de raad van advies van de Burgertop. Het opgebouwde draagvlak door het experiment mag niet verloren gaan door niet serieus aan de slag te gaan met de adviezen.

Aanpak
De twee Statenleden hebben nu een initiatiefvoorstel ingediend met een plan voor aanpak voor de afhandeling van de adviezen om onder meer de kwaliteit van leven, veiligheid, milieubewust ondernemen, werkgelegenheid en overheid te bevorderen. Eerste stap is het rangschikken van de adviezen in vier categorieën. De aanbevelingen uit de eerste categorie worden door Provinciale Staten verder uitgewerkt en voorzien van tijdpad en begroting. Een categorie later gaat het om adviezen waarover een bredere discussie moet plaatsvinden. Bij aanbevelingen uit categorie drie gaat het om zaken die niet bij de provincie thuishoren. Zij zullen worden doorgesluisd naar de organisaties die daar wel over gaan. Op adviezen van de vierde categorie wordt geen nadere actie ondernomen.

20 juni 2019
Impressie Stemmen van Limburgers

Ruim honderd inwoners van Limburg hebben de afgelopen maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema’s uitgewerkt. Deze thema’s en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.000 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind 2018 jaar georganiseerd.

Naast vertegenwoordigers van de Burgertoppanels, Provinciale Staten en burgerbetrokkenen was BZK vertegenwoordigd. Deze laatste partij onderzoekt een mogelijke toekomstige samenwerking.

U kunt een sfeerfilm van 20 juni jl. bekijken via: sfeerfilm

20 juni 2019
Burger wil kenniscentrum over klimaat

Er moet een kenniscentrum komen over klimaat, milieu en energie. Dat is een van de aanbevelingen die burgers hebben gedaan aan de provincie. Ook een instantie die het drugsafvalprobleem aanpakt, is wenselijk

Zo’n tweehonderd Limburgers hebben de afgelopen maanden meegedacht over thema’s die zij belangrijk vinden voor de provincie. Op een drietal burgertops, die eind vorig jaar werden gehouden, mocht iedereen plannen maken voor de provincie. Een panel van ruim 200 burgers heeft deze gebundeld in een aantal aanbevelingen.

Tijdens de burgertops werd nagedacht over welke koers de provincie zou moeten varen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, milieu en digitalisering. En wat kan de provincie doen om haar burgers gezonder te maken?
Zes panels zijn vervolgens de adviezen over zes thema’s gaan uitwerken: veiligheid, milieu, welzijn, werkgelegenheid, relatie met de overheid en digitalisering.

Planbureau
Zo zien de panelleden graag dat er een expertisecentrum komt over energietransitie, klimaateffecten en onzekerheden in grondstoffentekorten en milieueffecten. ‘Zowel burgers als ondernemers hebben in deze onzekere tijden behoefte aan een betrouwbare bron van informatie of richtinggevers’, schrijven zij.

Daarnaast pleiten de burgerpanels voor een Planbureau voor Positief Maatschappelijk Welzijn dat de provincie Limburg en andere instanties zoals de waterschappen en het onderwijs gaat adviseren over de vraag hoe zij het welzijn van de bevolking kan vergroten.

De kloof tussen overheid en burgers is te groot, constateren de panels. Die relatie is aan vernieuwing toe. Als de overheid iets wil, zal zij actief op burgers moeten afstappen, ‘Er zijn honderden initiatieven, maak daar gebruik van’, schrijven de panelleden. Breng de kartrekkers en de mensen om wie het gaat bij elkaar.

Drugsafval
Ook vinden ze dat de aanpak van drugsafval te versnipperd is en bij één instantie moet komen te liggen. ‘Geconcludeerd kan worden dat de versnippering in beleid en bevoegdheden niet effectief is. Het is van belang een duidelijke lijn te trekken.’

Het initiatief voor de ‘inspraaktop’ komt van PvdA-Statenlid Aleida Berghorst die hiervoor unaniem steun kreeg in de Provinciale Staten. Zij hoopte via deze pilot burgers een plek te geven waar ze kunnen meedenken over de toekomst en ze op die manier te betrekken bij de besluiten die de provincie neemt. Na de zomer gaat zij samen met VVD-Statenlid Herman Nijskens een initiatiefnota schrijven, in nauwe samenwerking met de panelleden. Daarin worden al deze aanbevelingen opgesteld en vervolgens neergelegd bij de Provinciale Staten.

 

7 juni 2019
Raad van Advies Burgertop Limburg benoemd
Vandaag is de officiële installatie van twee burgerraadsleden van de Raad van Advies Burgertop Limburg. Hiermee bestaat de Raad van Advies uit twee Statenleden (oppositie en coalitie) en twee burgerleden:

> Aleida Berghorst (Statenlid)
> Herman Nijskens (Statenlid)
> Ed Snaphaan (Burgerlid, burgertoppanellid Kwaliteit van Leven)
> Lidewij van den Hoogen (Burgerlid)

 

22 mei 2019
Gemeentelijke resultaten publieke raadpleging Burgertop Limburg openbaar gemaakt.
Burgertoppanels presenteren adviezen op 20 juni aan Provinciale Staten
Het organisatiecomité van de Burgertop Limburg heeft afgelopen week alle gemeenten in Limburg de deelresultaten toegestuurd van de publieke raadpleging. Alle Limburgse gemeenten kunnen hierbij op lokaal niveau bekijken hoe hun inwoners de agenda van de Limburgers zien. Aan de publieke raadpleging, onderdeel van de Burgertop Limburg, deden 4.555 Limburgers mee. Daarbij is de inhoudelijke thematiek ten behoeve van de Burgertop Limburg opgehaald. Kijk voor de onderliggende resultaten, per gemeente, op de pagina ‘onderzoeksresultaten’.

Onderdeel Burgertop Limburg
Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de publieke raadpleging (I), de fysieke Burgertop voor de inhoudelijke verbinding (II) en de onderlinge discussie met de burgers en de inhoudelijke verdiepingsslag tot concrete adviezen aan PS in de Burgertoppanels (III).

Resultaten Burgertoppanels
Uit de eerste resultaten van de Burgertoppanels wordt duidelijk dat vele ideeën ontstaan over de agenda van de Limburgers. De panels zijn druk bezig met het verder uitwerken van ideeën, rondom:

1 Kwaliteit van leven
2 Milieubewust ondernemen
3 Nieuwe overheid
4 Digitale sprong in de toekomst
5 Veiligheid
6 Werkgelegenheid

Op 20 juni worden de volgende resultaten gepresenteerd aan Provinciale Staten.

Persbericht voortgang Burgertop Limburg
Fact sheet – PS

 

25 januari 2019
Start volgende fase Burgertop Limburg: burgerpanels werken eerste oplossingsrichtingen uit

Ruim honderd inwoners van Limburg gaan de komende maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema’s verder uitwerken. Deze thema’s en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind vorig jaar werd georganiseerd. Vandaag nam de heer Bovens, de gouverneur van Limburg, de eerste oplossingsrichtingen in ontvangst uit handen van Statenlid Aleida Berghorst, voorzitter Raad van Toezicht Burgertop Limburg. Daarnaast werd het initiatiefvoorstel voor het vervolg van de Burgertop Limburg dat de Raad van Toezicht deed richting Provinciale Staten met brede steun ontvangen.

Berghorst: “De volgende fase van de pilot gaat van start. Na de enquête onder 4500 Limburgers en de fysieke burgertop met 300 deelnemers, gaan we nu met zo’n 100 inwoners van de provincie verder met de burgerpanels. We zien dat de betrokkenheid bij Limburgers om de regionale democratie op een aanvullende wijze, anders vorm te geven onverminderd groot is. ” Uit een eerste evaluatie van de fysieke burgertop van 26 november 2018 blijkt dat deze met een gemiddelde van een 7,6 werd gewaardeerd door de deelnemers. 92% van de deelnemers is voorstander van een periodiek terugkerende burgertop, waarvan 43% vindt dat dat jaarlijks zou moeten gebeuren en 25% twee keer per jaar.

Evaluatie
“De resultaten van de burgerpanels worden kort voor de zomer van dit jaar verwacht. Daarna vindt een evaluatie plaats van het totale proces: de publieke raadpleging, de fysieke burgertop en de verdere uitwerking in burgerpanels. Ten slotte worden de opbrengsten van de Burgertop Limburg 2018 en de evaluatie van deze pilot voorgelegd en besproken in Provinciale Staten. Waarschijnlijk weten we dan nog dit jaar in hoeverre deze vernieuwende pilot, met als doel burgers directer te betrekken bij provinciale besluitvorming, succesvol is geweest en voor herhaling vatbaar is”, aldus Berghorst.

Thema’s en oplossingsrichtingen
Er worden zes burgerpanels gevormd die zich elk buigen over één thema: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst, veiligheid en werkgelegenheid. De oplossingsrichtingen die per thema zijn voortgekomen uit de fysieke burgertop van 26 november 2018 vormen de basis van deze verder uitwerking door de panels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de oplossingsrichting ‘alle doelgroepen moeten kunnen meedoen in de digitalisering’ voor het thema ‘Digitale sprong in de toekomst’ of de oplossingsrichting ‘leegstaande gebouwen ombouwen (voor studenten) of sloop (vervangen door groen)’ voor het thema ‘Kwaliteit van Leven’.

Denken in kansen
Burgerpanellid en horecaondernemer uit Maastricht Hennie Frissen: “Er is al veel bereikt met deze burgertop. Nu de volgende stap. Ik ben enthousiast om mee te praten. Het is belangrijk dat burgers nu eerst hun ideeën kwijt kunnen. Het is goed als burgers met elkaar in gesprek gaan om ideeën te bespreken. Op die manier wordt het simpeler om problemen op te lossen. Belangrijk daarbij is dat we denken in kansen in plaats van risico’s. Dus moet de politiek zo lang mogelijk buiten de deur blijven.”

Aanvullende vorm
Gouverneur Theo Bovens: “Limburg heeft in het verleden altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijze waarop we onze democratie vormgeven. Zo was het de Limburger en voormalig minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck die zich in zijn eerste regeringsverklaring van november 1918 nadrukkelijk uitsprak vóór vrouwenkiesrecht. En ook de allereerste vrouw die haar stem uitbracht was een Limburgse. Kortom, Limburg is voortdurend op zoek naar nieuwe – of beter aanvullende – vormen van democratie. Deze burgertop zou een aanvullende manier kunnen zijn, waarmee Limburgers zich nog beter gehoord, vertegenwoordigd en meegenomen voelen.”

26 november 2018
Veel concrete oplossingen en ideeën tijdens eerste Burgertop Limburg
Vandaag vond de eerste Burgertop Limburg plaats. Enkele honderden Limburgers gingen in gesprek over vijf, door de deelnemers, zelf aangedragen onderwerpen: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst en veiligheid (Noord- en Midden-Limburg) en werkgelegenheid (Zuid-Limburg). Deze onderwerpen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers. Tijdens de Burgertop Limburg kwamen de deelnemers met veel concrete oplossingen en ideeën, waarvan een aantal in burgerpanels verder wordt uitgewerkt en in het nieuwe jaar wordt overgedragen aan Provinciale Staten van Limburg.

De Burgertop Limburg vond gelijktijdig (van 16.00 – 20.00 uur) plaats op drie locaties in Limburg: de voetbalstadions van VVV Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard. De Statenleden Aleida Berghorst, Daryl Pfoster, Jos van Rey en Herman Nijskens, die deel uitmaken van de Raad van Toezicht Burgertop Limburg 2018, reisden samen met gouverneur Theo Bovens, het boegbeeld van de Limburgtop Nathan Rutjes en de voorzitter van het Organiserend comité Bart Pastoor, vanaf de aftrap in Kerkrade naar een tussenstop in Sittard om vervolgens in Venlo de afsluiting bij te wonen. De gouverneur vlogde tijdens de “Verbindingstour Burgertop Limburg” actief over de activiteiten en bevindingen.

Oplossingen en ideeën
Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd de opbrengst van de dag besproken met de initiatiefneemster van de burgertop Statenlid Aleida Berghorst (PvdA), gouverneur Theo Bovens en boegbeeld Nathan Rutjes. Berghorst: “Ik ben zeer onder de indruk van deze eerste burgertop. Dit is een prachtige start. Wat een betrokkenheid en enthousiasme heb ik gezien bij de deelnemers. In dat opzicht is deze pilot al meer dan geslaagd. Ik heb veel oplossingen in ideeën gehoord voor vraagstukken die ons allen bezighouden. De uitkomsten van de burgertop worden begin volgend jaar aangeboden aan de Limburgse politiek. De politiek kan de adviezen gebruiken bij de vorming van beleid.”

Vernieuwing democratie
Gouverneur Theo Bovens: “Samen met de Limburg Agenda 2030 heeft deze burgertop waardevolle informatie opgeleverd richting de volgende provinciale statenverkiezingen in maart 2019.” Om de agenda van de Limburgers verdere invulling te geven, en het niet bij deze ene bijeenkomst te laten, werden tijdens de burgertop burgerpanels gevormd per onderwerp. Deze burgerpanels gaan de onderwerpen vervolgens verder uitwerken. “Dit is een experiment in het kader van vernieuwing van de democratie en versterking van burgerparticipatie. De ervaringen worden in Provinciale Staten besproken en de follow up met de werking van burgerpanels wordt op de voet gevolgd”, aldus Berghorst.

 

20 april 2018
Provincie spreekt 600 Limburgers tijdens eerste Burgertop Limburg

Donderdag 19 april bood de voorzitter van de Statenwerkgroep Burgertop Limburg, mevrouw Aleida Berghorst, het Plan van Aanpak Burgertop Limburg aan aan de voorzitter van Provinciale Staten Limburg, de heer Theo Bovens. Tijdens deze eerste Burgertop Limburg gaat de Provincie in gesprek met 600 Limburgers over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Het doel is dat er meer invloed en resultaat voor burgers wordt bereikt door hun betrokkenheid te optimaliseren. De burgertop vindt plaats in de laatste week van november 2018, verdeeld over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Provinciale Staten (PS) namen op 23 juni 2017 unaniem een initiatiefvoorstel van de PvdA aan om een provinciale burgertop in Limburg te organiseren. In het initiatiefvoorstel staat dat PS daarmee willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken. De Statenwerkgroep Burgertop Limburg bestaat uit Aleida Berghorst (PvdA), Joost van den Akker (VVD), Andy Rossel (GroenLinks) en Daryl Pfoster (PVV).

Directe lokale democratie
Aleida Berghorst: “Met de Burgertop Limburg hopen we burgers directer bij het bestuur van onze mooie provincie te betrekken. Daar is steeds meer behoefte aan. Burgers bepalen zelf de agenda van de burgertop en worden nauw betrokken bij de uitwerking van breed gedragen voorstellen. Als Statenwerkgroep Burgertop Limburg hebben we daarom ‘Limburg bruist – burgers betrekken bij de provinciale politiek’ centraal gesteld.”

“Overigens het is een pilot project. We doen een poging om burgers meer te betrekken en hen te prikkelen de voor hen belangrijke onderwerpen aan te dragen. Die onderwerpen worden vervolgens in burgerpanels door hen verder uitgewerkt. Dat gebeurt samen met de Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties. We creëren hiermee een platform: een mogelijkheid voor 600 burgers om mee te denken over de invulling van een Limburgse regionale agenda.”

Limburg Agenda 2030
Gouverneur Theo Bovens, voorzitter van Provinciale Staten volgt het initiatief van Provinciale Staten met belangstelling: “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze eerste burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale staten verkiezingen in 2019.”

 

19 april 2018
Documentatie
1 Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018

In het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten staat opgenomen dat zij met het voorstel voor het organiseren van een pilot Burgertop Limburg (naar model G1000) willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken door middel van het aandragen van onderwerpen voor de Burgertop. De dialoog met burgers kan op die manier meer gericht worden aangegaan op onderwerpen waar zij zelf ook invloed op hebben kunnen uitoefenen.
Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018

2 Limburg Agenda 2030
Limburg maakt een nieuwe agenda. Niet voor één jaar, maar voor de komende vijftien jaar. Richtsnoer is het jaar 2030. Waar moeten we dan staan? Waar willen we naar toe met onze provincie? Welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Kortom: Wat moet er in die Limburg Agenda voor 2030 staan?
Limburg Agenda 2030

Nieuwsbrieven Burgertop Limburg
Voortgangsupdate december
Voortgangsupdate november
Voortgangsupdate september
Voortgangsupdate juli
Voortgangsupdate juni
Voortgangsupdate mei
Voortgangsupdate april

Media
Grote belangstelling voor Limburgse Burgertop – 28 september 2018
Burgertop: een apolitieke bijeenkomst– 19 september 2018
Burgertop in drie voetbalstadions – 6 juli 2018
Voetbalstadions decor Limburgse Burgertop – 2 juli 2018

Programma
Programma Burgertop Limburg 2018
Programma VVV
Programma Fortuna Sittard
Programma Roda JC
Routebeschrijving Gouvernement
Routebeschrijving Roda JC

Aanbevelingsbrief Burgertop
Aanbevelingsbrief Burgertop
Comissie in gesprek over Burgertopadviezen
Provincie Limburg aan de slag met burgeradviezen uit de Burgertop Limburg