Burgertop Limburg 2018

Om de inbreng van zoveel mogelijk (verschillende) Limburgers bijeen te brengen en om één beweging door heel Limburg te maken, vond de Burgertop gelijktijdig op drie locaties plaats. In het VVV Venlo stadion, het Fortuna Sittard stadion, en het Parkstad Limburg stadion kregen per locatie tweehonderd burgers de kans om de agenda voor de Limburgers vorm te geven. De deelnemers werden uitgekozen uit de duizenden – die in de maanden vooraf aan de bijeenkomsten – meededen aan een online raadpleging.

De thema’s die aan bod zijn gekomen, werden dus bepaald door de Limburgse samenleving. Een online raadpleging – voorafgaande aan de Burgertop – heeft de meest urgente onderwerpen vastgelegd voor de bijeenkomsten.

De Burgertop was natuurlijk slechts een momentopname. Om de input van de Limburg ook op lange termijn zichtbaar te maken, zijn fysieke burgerpanels met de opbrengst aan de slag gegaan. Kleine teams van inwoners zullen de besproken thema’s verder uitdiepen, uiteraard met de hulp van ambtenaren.

Thema’s

Inmiddels zijn de fysieke panels van start gegaan met de volgende zes thema’s:

 1. Kwaliteit van Leven
 2. Milieubewust Ondernemen
 3. De Nieuwe Overheid
 4. Digitale Sprong in de Toekomst
 5. Veiligheid
 6. Werkgelegenheid  

Kwaliteit van Leven

Augustus 2019 

Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel Kwaliteit van Leven te gaan.

Mei 2019
Een vernieuwende manier waarin burgers met elkaar in gesprek kunnen treden over het provinciale beleid. Het is ook wennen voor de burger, de politiek én de ambtenaar. Zo beschrijft Brandon Theunissen, ambtelijke ondersteuner van het burgertoppanel Kwaliteit van Leven, het project Burgertop Limburg.

Het leuke aan het project is de vurige passie die de burgers tonen om deel te nemen.

Uitdagingen zijn onder andere de representativiteit van de Limburgse samenleving, het omzetten van een probleem naar een (concrete) oplossing en het analyseren van de uitkomsten van de Burgertop, zodat de burgertoppanels gerichter aan de slag kunnen gaan.

De richting (actiepunten) waar het burgertoppanel nu over en een selectie in gaat maken en gaat vertalen naar een oplossingsrichting:

 • Een bijdrage leveren aan positieve publieke gezondheid.
 • Het oprichten van een platform waar alle sociale initiatieven in de provincie bijeengezet worden (ten behoeve van de vindbaarheid en kruisbestuiving).
 • Het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.
 • Een gezonde sociale, fysieke en economisch prettige samenleving.
 • Grotere stimulering/activering door provincie van: sociale samenhang

 

Milieubewust Ondernemen

Augustus 2019
Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel Milieubewust Ondernemen te gaan.

Mei 2019
28 mei komt het burgerpanel milieubewust ondernemen voor de laatste keer samen om het uiteindelijke advies vorm te geven. Dit burgerpanel heeft aan het begin van het traject zichzelf opgedeeld in drie subgroepen en daarmee elke thema belicht. De subgroepen zijn: de overheid, de burger en de ondernemen. Vanuit wisselende perspectieven werd dus elke keer een bepaald thema bekeken. Ook voor het eindadvies wordt op dezelfde werkwijze gewerkt. De voorzitters van de subgroepen komen al eerder samen om de eerste zeef door alle adviezen te halen. De ‘gezeefde’ versie gaat terug de grote groep in waarbij concrete richtingen en puntjes op de i worden gezet. Dit burgerpanel is al vanaf de start voortvarend aan de slag, de mijlpaal is bijna gehaald. Al het vertrouwen dat dit gaat lukken, op naar 20 juni!

April 2019
Burgertop Limburg, de Limburgers aan het woord. Binnen Burgertop Limburg – en nog specifieker – de burgerpanels die daaruit voortvloeide zijn het Limburgers die zich buigen over een maatschappelijke opgave. In het burgetoprpanel van Joni Wijhers, ‘milieubewust ondernemen’, houdt een groep enthousiastelingen zich bezig met adviezen over thema’s afval, technologie/innovatie en voorlichting/communicatie. Elk thema wordt bekeken vanuit drie perspectieven: de burger, de overheid en de ondernemers. Het leukste aan dit project is dat deelnemers met verschillende meningen en opvattingen toch elke keer weer de dag afsluiten met gezamenlijke adviezen die gedragen zijn binnen de groep.

Het laat soms zien hoe moeilijk het is om met uiteenlopende mening toch een gezamenlijke koers te varen. Maar het laat gelukkig ook zien dat wanneer we als groep het doel voor ogen houden, er gezamenlijk veel moois kan gebeuren.

Wat mij betreft ligt de grootste uitdaging in het vasthouden van betrokkenheid van de panelleden en het aantrekken van meer betrokkenheid onder alle Limburgers die zich nu niet geroepen voelden mee te doen aan de Burgertop of de panels. Ik denk dat dit instrument nog waardevoller kan worden wanneer we toewerken naar panels die een echte weerspiegeling zijn van onze samenleving.

 

De Nieuwe Overheid

Augustus 2019
Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel De Nieuwe Overheid te gaan. 

Mei 2019
We doorlopen een proces waarin we zoeken naar zowel aanbevelingen die op de korte termijn effect hebben als aanbevelingen die op de lange termijn veranderingen in gang kunnen zetten. Wat vast staat is dat de gesprekken die we voeren fundamentele vragen oproepen over het karakter van de huidige overheid. Immers de ontwikkeling van de samenleving en de technologie zetten een transformatie in gang en die ook zijn weerslag op de overheid moeten hebben.

Wat we zeker weten is dat die ontwikkelingen zo snel gaan dat we een overheid nodig hebben die ook sneller kan veranderen. Kinderen worden nu bijvoorbeeld opgeleid voor beroepen die straks misschien niet meer bestaan. Wat gaat de overheid daaraan doen? Wij willen dat de Provincie meer vertrouwen geeft aan de burgers en dat inwoners worden meegenomen in het maken van nieuw beleid. Dit proces is pas net in gang gezet. Ook na 20 juni is er nog meer tijd en samenwerking nodig met de Provincie om te spreken over de grote vraagstukken van deze tijd.

April 2019
Tycho Deij, ambtelijk ondersteuner van het burgerpanel De Nieuwe Overheid, beschrijft de Burgertop als een interessant experiment in democratische vernieuwing. 

Hij vindt het bijzonder om te zien dat ook heel gewone Limburgers bereid zijn om tijd te investeren in de publieke zaak. 

De uitdaging voor de deelnemers is nu om alle plannen en zorgen te smeden tot concrete bestuurlijke adviezen.

Het panel De Nieuwe Overheid wil bijvoorbeeld dat de overheid zichzelf van binnenuit vernieuwt. Meer over dit plan hoort u op 20 juni.            

Digitale Sprong in de Toekomst 

Augustus 2019
Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel Digitale Sprong in de Toekomst te gaan. 

Mei 2019
‘Het burgerpanel ‘Een digitale sprong in de toekomst’ heeft de drie gekozen thema’s tijdens de afgelopen bijeenkomst verder verscherpt. Hierbij was veel discussie, ook over hoe de wereld werkt en welke rol burgers en provincie überhaupt kunnen nemen in de wereldwijde beweging op het digitale vlak. Het panel werkt nu aan een conceptadvies en probeert daar met een gedegen advies zowel de kansen als de valkuilen goed inzichtelijk te maken.’

April 2019
René Pijpers, trainee die het panel de Digitale sprong in de toekomst ondersteunt, beschrijft de Burgertop als een bijeenkomst met een levendige discussie waar gediscussieerd wordt van de kleinste tot aan de grootste filosofische kwesties.

Dat de panelleden meedenken over problemen en hoe deze op te lossen zijn, vindt René leuk om te zien. 

Aangezien er panelleden zijn die al in de verre toekomst denken is het soms lastig om de middenweg te vinden tussen de eventuele toekomstige problemen en de problemen die nu spelen. 

De Digitale sprong in de toekomst heeft op dit moment drie thema’s die ze bespreekbaar willen maken:

 • Toegang en Gebruik
 • Digitale wisselwerking (burger-overheid)
 • Regionale economie en digitalisering (bijvoorbeeld: Uber/AirBnB)

Veiligheid

Augustus 2019
Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel Digitale Sprong in de Toekomst te gaan. 

Een van de punten, die naar voren komt is de behoefte aan verduidelijking van wat de Provincie kan doen en wat er al gedaan wordt. Besproken wordt welke rol de burgertoppanel hierbij wil innemen.

Op basis van de voorkeuren van de aanwezige deelnemers in het burgertoppanel worden drie thema’s verder uitgewerkt: Politie inzet, Criminaliteit en Verkeersveiligheid.

Een en ander wordt verder uitgewerkt in een adviessheet.

Werkgelegenheid

Augustus 2019
Klik hier om naar de adviessheet van het Burgertoppanel Werkgelegenheid te gaan. 

Mei 2019
Het burgerpanel werkgelegenheid heeft zich in de derde bijeenkomst op 16 mei bezig gehouden met het concretiseren van het advies aan Provinciale Staten. De werkgroep Euregionaal Werken heeft besloten om zich te richten op de zorgsector. Binnen deze sector adviseren  zij Provinciale Staten om ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility), verbonden aan de Universiteit Maastricht, een onderzoek te laten verrichten naar een euregionale koepelorganisatie. Deze koepelorganisatie richt zich in eerste instantie op de thuiszorg. Voorzitter Ine Widdershoven-Hellewig en Jo Bertholet schrijven op dit moment het concept advies aan Provinciale Staten.

De werkgroep basisinkomen stelt een specifieke pilot voor in Parkstad. Hierbij gaat het om het opzetten van een lokaal-geld systeem. Dit systeem zou geïmplementeerd moeten worden in samenwerking met STRO (Social TRade Organisation). Via de ambtelijke ondersteuning wordt onderzocht hoe de gemeentes in Parkstad hier tegenover staan.

April 2019
Bas de Vreede, trainee van het panel werkgelegenheid, beschrijft de burgertop als een diverse groep van mensen met een eigen achtergrond en een duidelijk idee van de problemen. Enkel is de 2e slag lastig te maken. 

Het actief aanzetten van de mensen en het actief bezig zijn met de mensen te ondersteunen, zodat we uiteindelijk tot een concreet plan komen. 

De uitdaging van de Burgertop is om problemen uit de praktijk op een andere manier op te lossen dan de provincie het doet.

Een sneak preview voor het panel werkgelegenheid is dat het panel zich op twee verschillende thema’s gaat richting; basisinkomen en samenwerken.